Ringeriksbanen og argumentene

Publisert av Ulf Kristiansen den 08.11.23.

 

Ringeriksbanen og argumentene

Til innlegget fra fem tilhengere av Ringeriksbanen i Budstikka 27.10.

--------------------

 

Alle må kunne framføre argumenter de mener er relevante for eller mot prosjektet.

 

Men det er bare ett argument for RRB

Det viser kartutsnittet som Budstikka illustrerer alle innlegg med der traséen er tegnet rettlinjet i rødt mellom Sandvika og Hønefoss, mens Nittedallinjen snirkler seg fram langs høyre billedkant i sort.

 

I mine innlegg har jeg ofte vedlagt bilder, for å illustrere og forsterke argumentene mine. Hver gang er de erstattet med dette kartutsnittet.

 

Valg av trasé virket derfor enkelt for H/Frp- regjeringen som i 2015 valgte det uten å vurdere alternativer. Det opphevet samtidig Stortingsvedtaket av 2002 om at Åsa-alternativet skulle velges for ikke å ødelegge de store naturverdiene på Røysehalvøya.

 

Synd bare at problemene denne traséen medfører ikke ble tillagt vekt samtidig.

 

Noen problemer:

  • Etter 10 år og ca 2,5 mrd kroner konkluderer Stortingets kontrollorgan (KS2-utvalget) at prosjektet burde skrinlegges og startes på nytt med andre alternativer. Aftenpostens dom - en skandale.

  • COP15. FNs naturavtale som Norge har sluttet seg til skal beskytte natur mot ødeleggelse. Ramsar-konvensjonen, som Norge har sluttet seg til, skal beskytte våtmarksområder av hensyn til fuglelivet og naturreservatet er ment å frede helheten.

Storelvas deltaområde ved utløpet i Tyrifjorden, som vist på vedlagte kartutsnitt, er beskyttet av disse bestemmelsene. Dvs inntil tilhengerne får flertall for å bryte avtalene med resultat motorvei og dobbeltsporet jernbane gjennom området.

  • Jordvern. Regjeringen innskjerper kravene til bevaring, men her tapes 700 da av Norges beste matjord, med risiko for ytterligere tap av 1200 da lagt i deponi pga riggområder.

  • 23 km lang tunnel under Krokskogen.

Meget komplisert med mye løst berg og stor vanninntrengning, som i verste fall kan ta liv (Norconsult). Framdriften er usikker. Driving av E16 - tunnelen «i etasjen over» resulterte i 3 til 30 m framdrift pr uke. Det siste tallet gir byggetid 16 år.

  • Deltaområdet

Fre16 skal etter 300 m på bro over Storelva krysse vannmettet mark på 600 m fylling og 900 m med broer (3 stk) båret av 4,2 mil med peler. Det tilsvarer mer enn strekningen Sandvika – Hønefoss.

Konklusjon: Dette er uegnet grunn for fundamentering av jernbane og motorvei.

  • Godstrafikken

mellom Bergen og Oslo går på Nittedallinjen. Kapasiteten er nær overskredet og traséen bør moderniseres med dobbeltspor. Om ikke må trafikkøkningen tas av veitransport med store CO2-utslipp.

  • Kostnader

Nye Veier AS kalkulerte den til 51 mrd kroner. Gitt kompleksitet og størrelse/tidsbruk antas endelig kostnad mellom 51 og 100 mrd.

 

  • Passasjergrunnlag

Sørlandsbanen mister trafikkanter til motorveien. Det samme antas for Fre16. Nittedallinjen har ca 3xstørre passasjergrunnlag med tillegg for Gjøvikbanens og bør velges.

 

Om Hallingdal ønsker kortere reisetid til Oslo foreslås samarbeid om den moderniserte Nittedallinjen, som også styrker Gjøvikbanen, med tunnel mellom Grua og Jevnaker.

Da kan tidsbesparelsen bli realisert.

 

 

Ulf Kristiansen

Bekkestua

 

 

 

Vedlegg: Vernekart nordre Tyrifjorden m inntegnet trasé