Våre uttalelser (et utvalg)

2018.04.30  Merknader Lorangmyr steinknuser og betongblanderi
2018.03.22  Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 (høring)
2018.03.17  Ny vannforsyning i Oslo (Holsfjordledningen) (høring)
2018.03.04  Veileder for utomhusanlegg i Bærum
2018.02.04  Merknad til høring Lysakerbyen VPOR
2018.01.30 Tilleggshøring på kommuneplanens arealdel 2017 - 2035
2017.12.07 Tanumveien - Tanumskogen (høring)
2017.11.05  Klimastrategi 2030. Bærum. Klimaklok kommune (høring)
2017.10.29  Oppgradering av kommunens turveier til gang og sykkelveier
2017.08.07  Debattinnlegg i Budstikka om bilveibyggting i marka (Dammyrdalveien)
2017.06.25  VARSEL OM OPPSTART AV: Detaljregulering Berghoff-Frogner gård (utbygging)  
2017.05.10  Friluftsøy i Lysakerfjorden
2017.05.04  Kommuneplanens Arealdel 2017-2035 (høring)
2017.02.17  Kommunedelplan for naturmangfold
2017.02.01  Områderegulering Franzefoss
2017.01.16  Ringeriksbanen - Høring Planprogram og oppstart av reguleringsplan
2016.10.23  Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!
2016.10.23  Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31
2016.10.14  Staversletta (Tanumplatået) - Varsel om oppstart
2016.10.02  Detaljreguleringsplan for Fossumveien 19, «Barketomta»
2016.10.02  Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035 (BNFs høringssvar)
2016.10.02  Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)
2016.09.27  Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 (BNFs høringsuttalelse)
2016.09.24  Barnehagebehovsanalyse 2016-2035
2016.05.09  Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka
2016.05.09  Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka (kart)
2016.04.08  Kommuneplan 2017-2035 (BNFs høringsskriv)
2016.04.05  Storøykilen sjøflyhavn. KMD befaring 14/3-2016
2016.02.26  Høring ang søknad om å etablere og drifte skiskytterbane på Franskleiv
2016.02.17  Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)
2016.02.11  Klage til Fylkesmannen ang Bjørnegårdsvingen 11-13
2016.02.09  Detaljregulering Michelets vei 24 - høring
2015.12.21  En åpen planprosess med lokalisering av "Avtjerna" stasjon til Bjørum sag!
2015.11.25  Klage på rasering av grøntbelte, vilttrekk og bekkefar på Økri
2015.10.16  Høring - Fossum ("Fossumbyen") områderegulering. 1. gangs behandling
2015.09.20  Høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu
2015.06.01  Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
2015.05.19  Klage på vedtak i Bærum kommunestyre 29.04.2015 (Jens Holes vei og Emma Hjorths vei)
2015.05.04  Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 – Økriveien 60 (Ang PU. møte 7.5 2015 Sak 071/15)
2015.03.27  Ringeriksbanen: Høringsuttalelse til silingsrapport januar 2015 (TRASÉVALG GJENNOM BÆRUM)
2015.02.12  Klage over manglende KU for KDP Tanumplatået-Hornimarka
2015.02.17  Ny E16 Sandvika – Wøyen: Bemerkning til søknad om mellomlager på Lorangmyr
2015.02.23  Detalj-/områderegulering for Griniveien-Hosletoppen-Gamle Ringeriksvei Gang og sykkelvei (Høring)
2015.03.09  Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
2015.03.27  Fornebu-Lysaker Områderegulering Metrotrase 1. gangsbegandling
2015.03.03  Forenkling av utmarksforvaltningen - Høring Faggrupperapport
2015.02.12  Klage over manglende KU for områdene Skui-Kveise i KDP Tanumplatået-Hornimarka
2014.12.11  Ang.  Storøykilen sjøflyhavn offentlig detaljregulering - 1. gangs behandling
2014.11.17  Bærum Elveforum - revitalisering
2014.06.12  Åtte områder i Marka foreslås vernet som naturreservat - Ringsås og Gardlaushøgda i Bærum
2014.06.02  Angående varsel om planoppstart for Storøykilen sjøflyhavn
2014.03.13  Som klager i saken Grønlandsveien - gnr. 81 bnr. 6 – Markaloven