Artikler

Naturfestivalen 2019

09.05.19 10:28
av Kaare Moe
Aktiviteter/Turer  

Naturfestivalen 2019

Vår praktfulle natur - livet langs vår sårbare kyst. En vellykket naturfestival ble gjennomført i mai. 2019 med stor interesse, mange aktiviteter og god oppslutning.

Les mer...
Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

31.01.19 13:59
av Kaare Moe
 

Ringeriksbanen fellesprosjekt BaneNor, E16

BNFs mange innspill og høringer til fellesprosjektet Ringeriksbanen. Et samarbeid mellom BaneNor og Veivesenet E 16. BNFs klare anbefaling er at jernbanetraseen legges om Roa til Hønefoss og ikke under Krokskogen. Les mer om hvorfor dette er det beste alternativ. http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2240&fbclid=IwAR2FmEJvUry80LaFH89MinVMfivztSe23PMvKnKykzpb67JVKLMDaeyYhDI

Les mer...
Ny veileder  for utomhusanlegg

08.03.18 11:25
av Dagrun Skarbø
Høringssaker  

Ny veileder for utomhusanlegg

En ny veileder for utomhusanlegg i Bærum kommune er lagt ut på høring. BNF ser på denne veilederen som et svært viktig dokument for framtidig utforming av alle utomhusarealer i Bærum.

Les mer...
Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

23.11.17 21:11
av Dagrun Skarbø
  Høringssaker  

Ny skogbruksforskrift i marka (høring)

Sammen med andre friluftsorganisasjoner var BNF i oktober med på høringsuttalelsen om ny skogbruksforskrift. Det var bred enighet om innspillene og de fleste natur-, friluftslivs- og idrettsorganisasjonene står samlet bak uttalelsen til Landbruks- og matdepartementets forslag til ny skogbruksforskrift for Marka.

Les mer...
Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

07.11.17 18:03
av Dagrun Skarbø
  Høringssaker  

Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Formannskapet vedtok i august at rådmannens forslag til Klimastrategi 2030 og handlingsplan skulle sendes på høring (høringsfrist 6.november 2017). Høringen omfatter både målsettinger, strategier og tiltak. Vi har i vår høringsuttalelse gitt noen konkrete forslag som vi mener bør komme i tillegg til foreslått strategi. BNF ønsker tiltak velkommen og håper at våre innspill vil bidra til å oppnå målene som er satt.

Les mer...
Åpent møte onsdag 8. november 2017

27.10.17 11:18
av Dagrun Skarbø
  Aktiviteter/Turer  

Åpent møte onsdag 8. november 2017

Kulturlandskapet i Bærum har en vakker og variert natur med stort biologisk mangfold. Maten vi lever av produseres i miljøer som dette. Det var en stor glede å invitere til et lite innblikk i disse naturperlene. Vi samlet folk med ulike innfallsporter til Bærums kulturlandskap. Denne kvelden delte de sin kunnskap, viste bilder og fortalte om sine opplevelser.

Les mer...
Utbyggingsplaner Berghoff-Frogner gård

03.07.17 21:06
av Terje Bøhler

Utbyggingsplaner Berghoff-Frogner gård

Bærum Natur- og Friluftsråd vil på det sterkeste gå inn for at utbyggingen av Berghoff–Frogner blir avvist og området blir tilbakeført til LNF-område. Planen strider "mot alt" - et usedvanlig konfliktfylt forslag!

Les mer...
Kommunedelplan for naturmangfold

17.02.17 15:27
av Terje Bøhler

Kommunedelplan for naturmangfold

Miljødirektoratet inviterer fem nye kommuner til å bli med i pilotprosjektet om kommunedelplaner for naturmangfold. Vi oppfordrer Bærum kommune til å være med for kunne forvalte vårt unike naturmangfold på en forsvarlig måte.

Les mer...
Områderegulering – Franzefoss

06.02.17 22:38
av Terje Bøhler

Områderegulering – Franzefoss

Bygge og anleggsforbudet i 30m sonen og 10m naturbelte langs Sandvikselvens må ivaretas. Ref. «Bestemmelser til kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdsvingen til Bjørum Sag».

Les mer...
Ringeriksbanen - høring planprogram

17.01.17 13:16
av Terje Bøhler

Ringeriksbanen - høring planprogram

BNF påpeker at alle forslag til tverrslag mm, som ble presentert i møtet 13. ds fra Bane NOR ligger innenfor Markagrensen – med unntak av påhugget ved Reverud, Skoglund, Avtjerna og Skaret.

Les mer...
Turveiprosjektet

02.01.17 19:34
av Terje Bøhler

Turveiprosjektet

Dette er et stort sammarbeidsprosjekt mellom (sansynligvis) Bærum kommune, Bærum Natur- og Friluftsråd, Bærum Elveforum, Naturvernforbundet i Bærum, Bærum Turlag og Asker og Bærum Historielag.

Les mer...
Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31

24.10.16 01:03
av Terje Bøhler

Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31

Landbrukskontoret i Bærum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune uttalt seg negativt til søknaden og fraråder kommunen å gi dispensasjon ut fra en rekke vesentlige grunner. Vi støtter disse uttalelsene.

Les mer...
Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

24.10.16 01:18
av Terje Bøhler

Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!

Dette er en høring utarbeidet av Naturvernforbundet i Bærum, Bærum Natur- og Friluftsråd og Bærum Elveforum i fellesskap. Denne utbyggingen må ikke godtas i sin nåværende form.

Les mer...
Reguleringsplan for Fossumveien 19, "BARKETOMTA"

15.10.16 17:19
av Terje Bøhler

Reguleringsplan for Fossumveien 19, "BARKETOMTA"

Hovedhensikten med Kommunedelplanen for Lysakervassdraget fra 2014 var nettopp å sikre vassdraget og vassdragsnære arealer mot ødeleggelse samt tilrettelegge for friluftsliv. Detaljreguleringen for Fossumveien 19 går på alle måter mot den vedtatte kommunedelplanen.

Les mer...
Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)

03.10.16 08:37
av Terje Bøhler

Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)

Vi merker oss at det er høye miljøambisjoner for utbyggingen og at eksisterende grøntstruktur skal videreføres og styrkes. I sammendraget pekes på bl.a. tema som landskap, grøntstruktur og biologisk mangfold. Vi vil i det følgende se hvordan dette er tenkt gjennomført.

Les mer...
Barnehagebehovsanalyse 2016-2035

15.10.16 17:17
av Terje Bøhler

Barnehagebehovsanalyse 2016-2035

Vi ber om at nye barnehager legges til arealer som allerede er eller har vært utbygd og at gjenbruk blir den vanligste måten for nyetablering.

Les mer...
BNFs ÅRSMØTE 2016

08.06.16 13:49
av Terje Bøhler

BNFs ÅRSMØTE 2016

BNFs årsmøte 2016 ble holdt onsdag 27. april kl. 18.30-21.00 i Kommunegården, seniorlokalet.

Les mer...
Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)

29.02.16 23:00
av Terje Bøhler

Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)

Vi har registret at vi ikke har fått noen svar eller tilbakemeldinger på vår klage av 25.11.2015. Del av bekken er lagt i rør, og det foregår til dels større masseforflytninger og nedsetting av større kummer i området.

Les mer...
Detaljregulering Michelets vei 24 - høring

29.02.16 22:58
av Terje Bøhler

Detaljregulering Michelets vei 24 - høring

De to nærmeste naboene, Sameiet Holtekilen 4A og Sameiet Holtekilen 4B er meget utførlige og detaljerte i sin beskrivelse av hvilke skader og ulemper ny bebyggelse vil ha for hele indre delen av Holtekilen og supplerer dermed uttalelsene fra instansene ovenfor. Vi har også merket oss at Rådmannen, med utgangspunkt i de forholdene vi viser til her, har anbefalt at planforslaget ikke fremmes.

Les mer...
Bolibygging på jordene sør for Øverland gård

15.12.15 14:36
av Terje Bøhler

Bolibygging på jordene sør for Øverland gård

Jordene ved Øverlandselva (sør for Øverland gård) foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Under følger en kommentar fra Naturvernforbunet i Bærum - støttet av Bærum Natur- og Friluftsråd.

Les mer...
Rasering av grøntbelte og bekkefar på Økri

26.11.15 17:13
av Terje Bøhler

Rasering av grøntbelte og bekkefar på Økri

Inngrepet fremstår som en rasering av all vegetasjon i grøntbeltet med til dels store trær, samt fjerning av masser. Planområdet står i dag i grell kontrast til ambisjonene med planen og mål og intensjoner i planbestemmelsene.

Les mer...
Nei til Fossum-byen

28.10.15 17:55
av Terje Bøhler

Nei til Fossum-byen

Det er så godt som definitivt slått fast at det ikke er mulig å oppfylle krav om kollektivdekning av boligområdet Fossum. Områdeplanen gir heller ikke svar på tunge utfordringer knyttet til øket trafikkbelastning, klimagassutslipp, jordvern, inngrep i natur- og kulturlandskap.

Les mer...
Stem på Bærums fineste friluftsområde - avsluttet

26.11.15 17:06
av Terje Bøhler

Stem på Bærums fineste friluftsområde - avsluttet

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har i Friluftslivets år 2015 oppfordret alle landets kommuner til å kåre kommunens fineste friluftsområde. På BNF's hjemmesider har publikum hatt anledning til å stemme siden slutten av september. Avstemmingen er nå avsluttet, og resultatet offentliggjøres på møtet den 5/11 (annonsert under).

Les mer...
VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I BNF 2015 !

28.04.15 17:49
av Terje Bøhler

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I BNF 2015 !

Årsmøtet i BNF holdes mandag 20. april kl. 18.30-21.00 på Gjønnes gård, Stallen. Det vil være ÅPENT MØTE KL. 18.30 – 19.30 med foredraget TURSKILTPROSJEKTET I NORGE. Servering av kaffe og kringle kl. 19.30.

Les mer...
Gang og sykkelvei Griniveien

24.02.15 17:16
av Terje Bøhler

Gang og sykkelvei Griniveien

PlanID 2013012 – Griniveien - Hosletoppen – Gml. Ringeriksvei - gang- og sykkelvei - detaljregulering ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. november 2014 til 23. februar 2015. Vedlagt er BNF's innspill.

Les mer...
Gang- og sykkelvei: Griniveien... (frist 23. feb)

17.08.15 19:58
av Terje Bøhler
Høringssaker  

Gang- og sykkelvei: Griniveien... (frist 23. feb)

PlanID 2013012 – Griniveien - Hosletoppen – Gml. Ringeriksvei - gang- og sykkelvei - detaljregulering ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 26. november 2014 til 23. februar 2015. Informasjonsmøte avholdes i gymsalen på Haug skole onsdag 14. januar kl.1800 - 2000.

Les mer...
Hjemmeside på 1-2-3

11.10.14 10:46
av

Hjemmeside på 1-2-3

Velkommen til hjemmesideløsning i StyreWeb. I denne artikkelen finner du nyttige tips for å komme i gang.

Les mer...
BNF's ressursbase

06.01.16 01:29
av Terje Bøhler

BNF's ressursbase

BNF's ressursbase inneholder en oversikt over alle relevante naturfaglige rapporter og henvisninger til aktuelle lover.

Les mer...
BNFs uttalelser

27.08.15 23:40
av Terje Bøhler

BNFs uttalelser

Disse PDF'ene samles her for at de skal kunne refereres ved URL'er ("utenifra"). Disse sakene er ikke publisert eksplisitt på våre hjemmesider.

Les mer...