Tilleggshøring på kommuneplanens arealdel

Tilleggshøring på kommuneplanens arealdel

Publisert av Dagrun Skarbø den 01.02.18.

Bærum Natur- og Friluftsråd mener at følgende søknader må avslås:

Vøyenenga - Kirkerud
Østre Frogner Gård
Grorudenga gård
Brekkeski II boliger - Rykkinn, spesielt alternativ 2 og 3


Felles for ønsket om omregulering til boligformål er at de foreslås lagt i LNF-områder. Forslagene bryter med kommunens arealstrategi som skal hindre "planløs" spredning av boliger innenfor områder avsatt til andre formål som jordbruk og/eller verneområder. Spesielt vil tillatelse til boligbygging på Østre Frogner gård kunne bety starten på nedbygging av store, sammenhengende jordarealer.

Utvidelse av steinbruddet (Franzefoss AS) på Steinskogen 
Utvidelsen av steinbruddet ligger innenfor markagrensen og tillates ikke i henhold til loven. Etter BNFs mening, vil en eventuell utvidelse få store negative konsekvenser for naturen, artsmangfoldet og utøvelsen av friluftsliv i området. Videre vil verken Masseforvaltningsplanen eller Klimastrategi 2030 bli hjulpet ved at steinbruddet utvides.

2018 01 30 Svar på tilleggshøring arealplanen.pdf