2019.05.08 Høringssvar fra BNF, Vestmarksveien 
2019.03.07 Høringssvar fra BNF Muren-  Brunkollenveien
2018.10.08 Høringssvar fra BNF, utbygging av Fossum området
2018.09.09 Høringssvar fra BNF, utbygging av Ila fengsel og forvaringsanstalt.
2018.07.02 Høringssvar fra BNF, Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 Sandvika Hønefoss
2018.04.30  Merknader Lorangmyr steinknuser og betongblanderi
2018.03.22  Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet 2018-2030 (høring)
2018.03.17  Ny vannforsyning i Oslo (Holsfjordledningen) (høring)
2018.03.04  Veileder for utomhusanlegg i Bærum
2018.02.04  Merknad til høring Lysakerbyen VPOR
2018.01.30 Tilleggshøring på kommuneplanens arealdel 2017 - 2035
2017.12.07 Tanumveien - Tanumskogen (høring)
2017.11.05  Klimastrategi 2030. Bærum. Klimaklok kommune (høring)
2017.10.29  Oppgradering av kommunens turveier til gang og sykkelveier
2017.08.07  Debattinnlegg i Budstikka om bilveibyggting i marka (Dammyrdalveien)
2017.06.25  VARSEL OM OPPSTART AV: Detaljregulering Berghoff-Frogner gård (utbygging)  
2017.05.10  Friluftsøy i Lysakerfjorden
2017.05.04  Kommuneplanens Arealdel 2017-2035 (høring)
2017.02.17  Kommunedelplan for naturmangfold
2017.02.01  Områderegulering Franzefoss
2017.01.16  Ringeriksbanen - Høring Planprogram og oppstart av reguleringsplan
2016.10.23  Presteveien 4-6, bygging i vernet vassdrag!
2016.10.23  Oppføring av ridehall i Ståviveien 30-31
2016.10.14  Staversletta (Tanumplatået) - Varsel om oppstart
2016.10.02  Detaljreguleringsplan for Fossumveien 19, «Barketomta»
2016.10.02  Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2035 (BNFs høringssvar)
2016.10.02  Planprogram Fornebu kommunedelplan 3 (KDP-3)
2016.09.27  Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 (BNFs høringsuttalelse)
2016.09.24  Barnehagebehovsanalyse 2016-2035
2016.05.09  Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka
2016.05.09  Storøykilen sjøflyhavn - debatt i Budstikka (kart)
2016.04.08  Kommuneplan 2017-2035 (BNFs høringsskriv)
2016.04.05  Storøykilen sjøflyhavn. KMD befaring 14/3-2016
2016.02.26  Høring ang søknad om å etablere og drifte skiskytterbane på Franskleiv
2016.02.17  Etterlyser svar på klage (Økri/Bråtesprekkbekken)
2016.02.11  Klage til Fylkesmannen ang Bjørnegårdsvingen 11-13
2016.02.09  Detaljregulering Michelets vei 24 - høring
2015.12.21  En åpen planprosess med lokalisering av "Avtjerna" stasjon til Bjørum sag!
2015.11.25  Klage på rasering av grøntbelte, vilttrekk og bekkefar på Økri
2015.10.16  Høring - Fossum ("Fossumbyen") områderegulering. 1. gangs behandling
2015.09.20  Høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu
2015.06.01  Høring - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
2015.05.19  Klage på vedtak i Bærum kommunestyre 29.04.2015 (Jens Holes vei og Emma Hjorths vei)
2015.05.04  Kontroll og kjettingomleggingsplass E16 – Økriveien 60 (Ang PU. møte 7.5 2015 Sak 071/15)
2015.03.27  Ringeriksbanen: Høringsuttalelse til silingsrapport januar 2015 (TRASÉVALG GJENNOM BÆRUM)
2015.02.12  Klage over manglende KU for KDP Tanumplatået-Hornimarka
2015.02.17  Ny E16 Sandvika – Wøyen: Bemerkning til søknad om mellomlager på Lorangmyr
2015.02.23  Detalj-/områderegulering for Griniveien-Hosletoppen-Gamle Ringeriksvei Gang og sykkelvei (Høring)
2015.03.09  Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
2015.03.27  Fornebu-Lysaker Områderegulering Metrotrase 1. gangsbegandling
2015.03.03  Forenkling av utmarksforvaltningen - Høring Faggrupperapport
2015.02.12  Klage over manglende KU for områdene Skui-Kveise i KDP Tanumplatået-Hornimarka
2014.12.11  Ang.  Storøykilen sjøflyhavn offentlig detaljregulering - 1. gangs behandling
2014.11.17  Bærum Elveforum - revitalisering
2014.06.12  Åtte områder i Marka foreslås vernet som naturreservat - Ringsås og Gardlaushøgda i Bærum
2014.06.02  Angående varsel om planoppstart for Storøykilen sjøflyhavn
2014.03.13  Som klager i saken Grønlandsveien - gnr. 81 bnr. 6 – Markaloven