Storøykilen sjøflyhavn. KMD befaring 14/3-2016

Storøykilen sjøflyhavn. KMD befaring 14/3-2016

Publisert av Terje Bøhler den 05.04.16.
Miljøverndepartementet tok i brev av 08.12.2012 innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling til følge, og avgjorde at sjøflyhavna måtte flyttes fra Storøykilen. Befaringen 14.mars var et resultat av at Bærum kommune som ”svar på” departementets avgjørelse, utarbeidet en reguleringsplan avgrenset til en omlokalisering av sjøflyhavna i Storøykilen. Planen endret ikke grunnlaget for Fylkesmannens vurdering, innsigelsen ble opprettholdt og planen sendt KMD for endelig avgjørelse.

les hele saken (vedlagt under)
Sjøflyhavna, Brev til KMD etter møte og befaring 14. mars 2016.pdf