RINGERIKSBANEN: TRASÉVALG GJENNOM BÆRUM

RINGERIKSBANEN: TRASÉVALG GJENNOM BÆRUM

Publisert av Terje Bøhler den 30.03.15.
Vi viser til silingsrapport med høringsfrist 27.3.15 som vi ble klar over ved en tilfeldighet. Vi mener det er betenkelig at hverken grunneiere eller berørte organisasjoner har fått varsel om høringen...
... Rådmannen har i sitt framlegg konkludert med at alternativ 1b, stasjon ved Rustad, er det
alternativ som vil gi beste mulighet for en framtidig betjening av boligområde Avtjerna.
Rådmannen har ikke invitert berørte grunneiere eller interesseorganisasjoner til høring eller
lagt fram noe kunnskapsgrunnlag og/eller analyse som grunnlag for sin tilrådning. Det er
dermed svært uklart hva som har vært grunnlaget for Rådmannens tilrådning...
Se vedlegg for mer info (hele høringsuttalelsen).
Ringeriksbanen. BNF høringsutt. Sil.rapp.pdf