Områderegulering – Franzefoss

Områderegulering – Franzefoss

Publisert av Terje Bøhler den 06.02.17.
§ 2.4 Byggegrenser og funksjonskrav:
Bygge – og anleggstiltak utenom angitte byggeområder på plankartet er ikke tillatt innenfor 30 metersonen til vassdraget (Isielva, Sandvikselva og Lomma). Unntak er tiltak som fremmer friluftsliv og biologisk mangfold. Mot mindre bekker og elver settes grensen til 10 meter i byggesonen og 30 meter i LNF- områder.
Kantsonen langs vassdraget skal ikke fjernes, jfr. Vannressurslovens § 11. Sonen fastsettes til 10 meter målt fra elve– eller bekkekant.

Det er vesentlig at dette 10 m naturbelte er natur og ikke park.

Les hele saken (vedlagt)
20170201 Franzefoss regplan.pdf