Nei til Fossum-byen

Publisert av Terje Bøhler den 28.10.15.

Det er så godt som definitivt slått fast at det ikke er mulig å oppfylle krav om kollektivdekning av boligområdet Fossum. Områdeplanen gir heller ikke svar på tunge utfordringer knyttet til øket trafikkbelastning, klimagassutslipp, jordvern, inngrep i natur- og kulturlandskap. Områdeplan Fossum må tas ut av kommuneplanen i forbindelse med kommunestyrets arbeid med ny planstrategi (plan- og bygningsloven §10.1)

- Utbyggingen er i strid med kommunens arealstrategi og i strid med kommunale, regionale og nasjonale mål for miljø og arealforvaltning.
- Overordnete myndigheters krav om tilfredsstillende kollektivdekning fra dag 1 er økonomisk og praktisk ikke gjennomførbar
- Utbyggingen vil medføre øket trafikkbelastning på et allerede overbelastet veinett med mange flaskehalser. Klimagassutslippene vil øke
- Planen innebærer tap av verdifulle jordressurser og irreversible inngrep i natur- og kulturlandskap og skaper barrierer for friluftslivet.

Hele saken er vedlagt (se under).

20151016_Fossum_høringsuttalelse.pdf