Kommuneplanens arealdel 2017-2035

Kommuneplanens arealdel 2017-2035

Publisert av Terje Bøhler den 03.07.17.
Rådmannen har fulgt opp saksframstillingen fra forrige rullering med faglig god utdyping og
klargjøring av utfordringer omkring utbyggingsretninger, trafikk og mobilitet og klima og
stedbundne miljøkvaliteter. Planforslaget har også fått visjon og mål; vi mener det styrker
dokumentet. Høringsutkastet baserer seg på en årlig boligvekst på 7500-8000 boliger dvs
inntil 40 000 nye innbyggere fram til 2040. Det skjerper utfordringene til gjennomføring av
arealstrategien for å ikke fragmentere og forringe den grønne og blågrønne strukturen....

Les hele vår kommentar (vedlagt under).

20170405 Høring arealplanen 2017-2035 BNF.pdf