Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Høring - Klimastrategi 2030 - klimaklok Bærum

Publisert av Dagrun Skarbø den 07.11.17. Oppdatert 28.11.17.

Overordnede kommentarer:

  • Bevaring av biologisk mangfold, jordvern og grunnlaget for et enkelt friluftsliv bidrar indirekte til målet om redusert klimagassutslipp
  • Fotosyntese/artsrikdom, kortreist mat og å unngå bygging på dyrket mark og slutte med spredt boligbebyggelse er viktige bidrag
  • Å legge til rette for turer til fots i nabolaget eller Marka uten behov for bil er også av stor betydning. Det enkle friluftsliv er også en motvekt mot anleggsbaserte fritidsaktiviteter, som store byggverk; haller mm. som bidrar til økt CO2–utslipp i byggefasen og drift i tillegg til mere transport.
  • Det går ikke an å være klimaklok uten å ta med alle problemene omkring vann og avløp.  Dette er ikke omtalt.

Konkrete forslag:

BNF peker på tiltak for å fremme sykkel og gange fremfor bil, fremme utfart uten bil, og behov for bedring av ruter og hyppighet på tverrgående forbindelser i Bærum. Videre at arealhusholderingen og arealstrategi må være en vesentlig del av "klimaklok kommune."  

Les hele høringsuttalelse i vedlegget.

2017 11 05 Klimastrategi 2030 høring fra BNF.pdf