Demokratisk lokalisering av "Avtjerna" stasjon!

Demokratisk lokalisering av "Avtjerna" stasjon!

Publisert av Terje Bøhler den 22.12.15.
Jernbaneverket og Statens vegvesen har utredet samordnet løsning Ringeriksbane og E16. Gjennom Bærum omfatter utredningen bare jernbane. I Silingsrapporten utredes et alternativ 1b med stasjonslokalisering Rustan og et alternativ 1c med stasjonslokalisering Bjørum sag. Traséalternativene er knyttet til eventuell utbygging Avtjerna. Silingsrapporten anbefaler alternativ 1b Rustan og sier entydig og klart at valget baserer seg kun på teknisk-økonomiske vurderinger knyttet til jernbanesporet. I høringen går et enstemmig formannskap i Bærum inn for stasjonsalternativ 1c Bjørum sag. Lokale grunneiere, Skui vel og frivillige natur- og friluftsorganisasjoner går, med faglig begrunnete argumenter, inn for samme alternativ som kommunen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune er opptatt av at spørsmål om stasjon for Avtjerna bør vurderes i tråd med ”Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus”. Fylkesmannen er indifferent til stasjonsalternativ, fylkeskommunen tilrår alt 1b) Rustan. Ut fra det vi har fått opplyst, har Jernbaneverket i møte 14.12.2015 bedt Bærum om et konkret svar på om de ønsket en stasjon på Ringeriksbanen. Bærum skal ha svart bekreftende på dette. Vi har ikke noen opplysninger om valg av stasjonsalternativ var tema på møtet. Valg av Rustan som stasjonsområde har store negative konsekvenser for landskapet med jordressurser og landbruk, natur med vannmiljø og kulturlandskapet. En enkel økologisk landskapsanalyse på bakgrunn av de data og den kunnskap som ...

Les hele saken (vedlagt under)
20151221_Jernbanev-Ringerikeb-Stasjonsalternativ.pdf