Ang etablering/drift av Franskleif skiskytterbane

Ang etablering/drift av Franskleif skiskytterbane

Publisert av Terje Bøhler den 29.02.16.
Vi viser til brev av 27.01.2016 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Klima- og miljødepartementet stadfestet reguleringsplan for Franskleiv skiskytteranlegg 29.06.2015. Når det gjelder grunnforurensning viser departementet til de vedtatte reguleringsbestemmelsene § 14.1: "Opplegg for å hindre forurensning av grunnen må være godkjent av miljømyndighetene, herunder opplegg for overvåkning av blynivå i grunnvann og vassdrag ……” Det heter videre i departementets brev: ”Ved detaljprosjektering og byggesøknad må forurensningsmyndigheten involveres slik at tiltakene i det endelige anlegget tilfredsstiller kravene for å hindre forurensning. Anlegget må også kontrolleres i tiden fremover, for å sikre at de forurensningsdempende tiltakene virker”. Dette er grunnlaget for søknaden fra Bærum Skiklubb og IL Jardar om å etablere og drifte det aktuelle skiskytteranlegget.
Fylkesmannen konstaterer i høringsbrevet at: ”Etablering og drifting av anlegget vil kunne medføre fare for forurensning av grunn og nærliggende resipient, og Fylkesmannen har derfor vurdert at omsøkt tiltak vil kreve en tillatelse etter forurensningsloven.”

Hele saken kan leses her (under):
20160226 Uttalelse til Høring skiskytterbane på Franskleiv i Bærum.pdf